Mogę zaoferować Twojej firmie:

  • pomoc w sporządzaniu i opiniowaniu umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy, kontraktów managerskich, umów o odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej za mienie powierzone, statutów oraz projektu układów zbiorowych pracy. Zajmuje się również analizą już obowiązujących wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy oraz propozycjami ich zmian,
  • konsultacje w zakresie poprawności dokumentów pracowniczych, świadectw pacy a także wypowiedzeń umów o pracę, projektów ugód oraz porozumień z zakresu prawa pracy,
  • pomoc prawna w sprawach związanych z wygaśnięciem umowy o pracę,
  • pomoc pracodawcom w sprawach dotyczących naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu (także w sprawach, w których pojawia się problem mobbingu oraz opracowanie procedur antymobbingowych), oferuję Państwu rzetelną i szczegółową analizę przedstawionego stanu faktycznego oraz profesjonalne doradztwo w tym przedmiocie,
  • porady w zakresie zwolnień grupowych i odpraw pieniężnych, czyli w sprawach oraz sporach powstałych na tle przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2013 roku,
  • pomoc pracodawcom w sprawach dotyczących nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę lub pracownika a także w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę lub pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  • pomoc w sprawach z zakresu telepracy, nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pacę,
  • doradzanie w sprawach z zakresu pracowniczego zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, w tym m.in. sporządzaniem umów o zakazie konkurencji, sporządzanie dokumentów dotyczących zachowania poufności, dochodzeniem odszkodowań w związku z naruszeniem tego zakazu,
  • analiza prawna w sprawach związanych z odszkodowaniami za wypadki przy pracy (sporządzanie opinii prawnych, opis stanu faktycznego).
Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .