Audyt polityki personalnej jest jednym z elementów innych audytów przeprowadzanych w przedsiębiorstwie (np. wewnętrznego, jakości, menedżerskiego, organizacyjnego) lub samodzielnym narzędziem doskonalącym zarządzanie zasobami ludzkimi. Jest to działanie mające charakter doradczy i monitorujący. Polega na usystematyzowanym, niezależnym, metodycznym badaniu i ocenie zasobów ludzkich oraz systemu funkcji personalnej i kosztowej, który ma na celu ich doskonalenie poprzez sprawdzenie zgodności stanu obecnego z przyjętymi standardami lub wzorcami. Celem tego audytu jest uzyskanie informacji określających mocne i słabe strony w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, które są podstawą do podejmowania działań korygujących i udoskonalających.

Korzyści związane z audytem.

Przeprowadzenie audytu personalnego w firmie może przynieść wiele korzyści, między innymi:

 • dostarczanie informacji pomocnych przy konstruowaniu ścieżek kariery, awansów oraz tworzeniu planów i metod sukcesji i rekrutacji, 
 • optymalizacja kosztów pracy przez udoskonalenie stosowanych procedur, rekomendowanie alternatywnych rozwiązań (np. outsourcing, zmiana systemu czasu pracy),
 • określenie optymalnej ścieżki rozwoju pracowników poprzez dobór obszarów i metod kształcenia (coaching, mentoring, szkolenia, studia menedżerskie, kursy specjalistyczne, samorozwój etc.),
 • kompleksowa informacja na temat poziomu kompetencji zatrudnionej kadry przedsiębiorstwa, pozwalająca zarządom firm przygotować optymalną politykę personalną,
 • szczegółowa informacja o uczestnikach audytów personalnych, pozwalająca na podjęcie właściwej decyzji i uniknięcie sytuacji zatrudnienia czy awansu niewłaściwej osoby,
 • właściwie wydane środków finansowych na rozwój pracowników poprzez precyzyjny dobór właściwych form i kierunków szkoleń,
 • wspomaganie decyzji związanych z doborem pracowników do projektów i zadań specjalnych,
 • wpływ na podniesienie poziomu odpowiedzialności i profesjonalizmu pracowników działu personalnego,
 • określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności działu personalnego,
 • stymulowanie spójności polityki firmy w obszarze zasobów ludzkich,
 • dookreślenie ewentualnych istotnych problemów personalnych,
 • zapewnienie zgodności działań organizacji z wymogami prawa,
 • dokonanie przeglądu systemu informacji personalnej w firmie.
Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .